Dziś jest niedziela, 5 luty 2023. Imieniny: Agaty, Adelajdy

Bierzmowanie

Bierzmowanie
Spowiedź kandydatów do bierzmowania w środę 21 grudnia o godz. 17:00.


KATECHIZM BIERZMOWANYCH
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH
1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
2. Nie będziesz brał Imienia Pana Boga swego nadaremnie.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI
Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca swego, z całej
duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
1. W niedziele i święta obowiązkowe we Mszy św. nabożnie uczestniczyć i od prac niekoniecznych powstrzymać się
2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się
3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć
4. Posty nakazane zachowywać
5. Potrzebom materialnym Kościoła zaradzać

SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH
1. Pycha
2. Chciwość
3. Nieczystość
4. Zazdrość
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
6. Gniew
7. Lenistwo

5. GŁÓWNE PRAWDY WIARY
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar umiejętności
4. Dar rady
5. Dar męstwa
6. Dar pobożności
7. Dar bojaźni Bożej

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
1. Chrzest
2. Bierzmowanie
3. Najświętszy Sakrament
4. Pokuta
5. Namaszczenia chorych
6. Kapłaństwo
7. Małżeństwo

9. SKŁAD APOSTOLSKI
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny; umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

10. TAJEMNICE RÓŻAŃCA ŚW.
TAJEMNICE RADOSNE
1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni.
TAJEMNICE ŚWIATŁA
1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Pana Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Pana Jezusa na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.
TAJEMNICE BOLESNE
1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.
4. Dźwiganie krzyża na Kalwarię.
5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu.
TAJEMNICE CHWALEBNE
1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Matki Bożej.
5. Ukoronowanie Matki Bożej w niebie.

11. KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Na początku
OJCZE NASZ, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
ZDROWAŚ MARYJO, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
WIERZĘ W BOGA, Ojca wszechmogącego...
NA DUŻYCH PACIORKACH (1 raz)
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
NA MAŁYCH PACIORKACH (10 razy)
Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
NA ZAKOŃCZENIE (3 razy)
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

12.OWOCE ŁASKI DUCHA ŚW.
1. Miłość
2. Radość
3. Pokój
4. Cierpliwość
5. Łaskawość
6. Dobroć
7. Uprzejmość
8. Cichość

PYTANIA O BIERZMOWANIU
1. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
2. Jakie znasz inne nazwy bierzmowania?
Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, bo udzielany jest temu, kto powinien sobie zdawać sprawę, co to znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem;
3. Co oznacza słowo “bierzmowanie”?
Słowo “bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa “bierzmo”. Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.
4. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania?
Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze „wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.
5. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem?
– Razem z Eucharystią, chrzest i bierzmowanie są sakramentami inicjacji chrześcijańskiej.– Bierzmowanie rozwija łaskę daną na chrzcie św. i uzdalnia do dojrzałego życia chrześcijańskiego zapoczątkowanego na chrzcie św.
6. Jakich łask udziela bierzmowanie?
– daje pełnie darów Ducha Świętego,
– pomnaża łaskę uświęcającą,
– uzdalnia, aby wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć,
7. Wymień 7 darów Ducha Świętego.
l) Dar mądrości.
2) Dar rozumu.
3) Dar rady.
4) Dar męstwa.
5) Dar umiejętności.
6) Dar pobożności.
7) Dar bojaźni Bożej.
8. Co to znaczy bronić swojej wiary?
– umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty,
– być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć,
– nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę,
9. Co to znaczy żyć według wiary?
Żyć według wiary,
– wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego
– zachować na co dzień wszystkie przykazania,
– spełniać solidnie swoje obowiązki,
– żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienną modlitwę, niedzielną Mszę św., pilną naukę religii, częstą spowiedź i Komunię św.,
10. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
– przez modlitwę i czynny udział we Mszy św.,
– częstą spowiedź i Komunię św.,
– uczestniczenie w katechezie,
– przez czytanie Biblii, książek, czasopism i portali internetowych katolickich,
– przez uczynki miłosierdzia,
11. Przez co człowiek może utracić wiarę?
Człowiek może utracić wiarę przez:
– zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej (np. katechizacji),
– opuszczanie modlitwy, Mszy św.,
– lekceważenie przykazań Bożych,
12. Kto udziela sakramentu bierzmowania?
Sakramentu bierzmowania udziela ksiądz biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
13. Jakie są najważniejsze ceremonie sakramentu bierzmowania?
– wyciągnięcie rąk nad bierzmowanymi i modlitwa o zstąpienie Ducha Świętego,
– namaszczenie na czole olejem krzyżma św. i słowa: “Przyjmij znamię daru Ducha Świętego.”
14. Co to jest Trójca Święta?
Jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty) nazywamy Trójcą Przenajświętszą. Trzy osoby Boskie są jednym Bogiem, ponieważ mają tę samą naturę boską
15. Dlaczego przyjąłeś imię wybranego świętego na swego patrona bierzmowania?
16. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.
17. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest:
– trzecią osobą Trójcy Świętej,
– uosobioną miłością Ojca i Syna,
– Bogiem równym Ojcu i Synowi,
18. Co to jest sakrament?
Sakrament jest widzialnym znakiem niewidzialnej łaski.

CO TO JEST BIERZMOWANIE
Sakrament bierzmowania, wraz z Chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego” i często nazywany jest „sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej.” Przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej (KKK 1285). Bierzmowanie udoskonala łaskę chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego posłania i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny (KKK 1316).
Od bierzmowanego chrześcijanina wymaga się pewnej dojrzałości religijnej, oraz świadomości, że jest on od tej chwili odpowiedzialny za swój rozwój duchowy, który nie powinien ograniczać się do podstawowych obowiązków chrześcijanina, ale raczej stawać się coraz bogatszy i bardziej złożony z wiekiem.
Wymagane Dokumenty

BIOGRAFIA PATRONA
Biografia wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas liturgii sakramentu. Należy uzasadnić swój wybór odwołując się do cech charakteru i historii życia patrona. Kandydat odpowiada w czym i jak może naśladować tego patrona.

AKT CHRZTU
Skrócony odpis aktu chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii, wystarczy to zgłosić podając datę chrztu podczas zapisów).

OBRZĘDY SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
LITURGIA SŁOWA
I czytanie
Psalm responsoryjny
Ewangelia
Kandydatów do bierzmowania przedstawia proboszcz albo inny kapłan. Wszyscy kandydaci do bierzmowania, stoją w odpowiednim miejscu przed biskupem.
Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży.
Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia?
Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty.
Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie?
Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.
Wszyscy: Amen.

HOMILIA
Biskup wygłasza homilię wyjaśniającą znaczenia sakramentu.

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCILENYCH
Biskup zadaje pytania kandydatom do bierzmowania, mówiąc:
Biskup: Pytam każdego z was:
Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego spraw i zwodniczych obietnic?
Kandydaci: Wyrzekam się.
Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy?
Kandydaci Wierzę.
Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Kandydaci: Wierzę.
Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Zgromadzenie wiernych wyraża swoją zgodę odpowiadając: Amen.

LITURGIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
WŁOŻENIE RĄK
Biskup (wraz z kapłanami, którzy mu pomagają) stoi zwrócony do ludu i złożywszy ręce mówi:
Najmilsi, prośmy Boga Ojca wszechmogącego, aby łaskawie zesłał Ducha Świętego na te przybrane dzieci swoje, odrodzone już na chrzcie do życia wiecznego. Niech Duch Święty umocni je swoimi darami i przez swoje namaszczenie upodobni do Chrystusa, Syna Bożego.
Wszyscy przez chwilę modlą się w milczeniu. Biskup (i kapłani, którzy mu pomagają) wyciągają ręce nad kandydatami. Sam zaś biskup mówi:
Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wszyscy: Amen

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM
Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa . Świadek bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata, a kandydat sam podaje swoje imię biskupowi. Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na czole kandydata mówiąc:
Biskup: N, PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO.
Kandydat: Amen.
Biskup: Pokój z tobą.
Kandydat: I z duchem twoim.

MODLITWA POWSZECHNA
LITURGIA EUCHARYSTYCZNA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
Biskup: Pan z wami
Wszyscy: I z duchem Twoim.
Biskup: Niech Imię Pańskie będzie błogosławione
Wszyscy: Teraz i na wieki.
Biskup: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Wszyscy: Który stworzył niebo i ziemię.
Biskup: Bóg Ojciec wszechmogący, który was odrodził z wody i Ducha Świętego i uczynił swoimi przybranymi dziećmi, + niech was błogosławi i sprawi, abyście zawsze byli godni Jego ojcowskiej miłości.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Jezus Chrystus, jedyny Syn Ojca Przedwiecznego, który obiecał, że Duch prawdy zostanie w Kościele, niech was błogosławi i umocni w wyznawaniu prawdziwej wiary.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Duch Święty, który rozpalił ogień miłości w sercach uczniów, niech was błogosławi, zjednoczy i doprowadzi do radości Królestwa Bożego.
Wszyscy: Amen.
Biskup: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, + i Duch Święty.
Wszyscy: Amen.

Niedziela
Intencje mszalne:
08:00
++ Eugenia, Ksawery, Jadwiga, Leontyna, Tadeusz, Ksawery, Jan, Edward, Jerzy

09:30
+ Eugenia Waszkiewicz - msza św. gregoriańska

11:00
+ Anna Kwiatkowska - 4 rocznica śmierci

12:30
+ Jan Jaworski - 12 rocznica śmierci

18:00
++ Stefania, Walentyna, Adam, Władysław